Raccolta indovinelli 2

Indovinello 6

Aviglianese: Belle a vrè belle a tucculà, inghiele re carne a lassele stà
Italiano: Bello da vedere bello a toccare, riempilo di carne e lascialo stare


Indovinello 7

Aviglianese: Vai pe mare, vai pe terre, vai a pranze cu lu re
Italiano: Va per mare, va per terra, va a pranzare con i re


Indovinello 8

Aviglianese: Sciame a gliette sciame a curcuà, pile ra sope a pile ra sotte ca se vanne a tuppà
Italiano: Andiamo a letto andiamo a coricarci, peli di sopra e peli di sotto si congiungeranno


Indovinello 9

Aviglianese: Lu iuorne cammine cammine a la sere staie cu re stindine mbrazze
Italiano: Il giorno cammina cammina e la sera sta con le budella in braccio


Indovinello 10

Aviglianese: Aute quande nu cuastiedde a tene la piste re l’aniedde
Italiano: Alta quando un castello e tiene la pista dell’anello


Torna indietro agli Indovinelli

Raccolta indovinelli 1

Indovinello 1

Aviglianese: Quanne vaie vai rirenne, quanne torne vai gnagnenne
Italiano: Quando va, va ridendo e quando torna va piangendo


Indovinello 2

Aviglianese: Cchiù s’allonga a cchiù s’accorce
Italiano: Più si allunga e più si accorcia


Indovinello 3

Aviglianese: Inde a nu pendolone, mitte a mitte carne a maie si enghie
Italiano: In un pentolone, metti e metti carne e mai si riempie


Indovinello 4

Aviglianese: Sope a na muntagnelle ci stanne Fileppe e Damme, cu nu cappiedde ngape ca se regge sope a na amme
Italiano: Sopra una montagnella ci stanno Filippo e Dammi con un cappello in testa che si regge sopra una gamba


Indovinello 5

Aviglianese: Sope a na muntagnelle ci stanne tanta pecurelle, passe lu lupe a re face carè
Italiano: Sopra una montagnetta ci stanno tante pecorelle, passa il lupo e li fa cadere


Torna indietro agli Indovinelli

Raccolta 2

Balla balla pup’ r’ pezza
Cantator’ r’ la città
Chi lava a chi arr’pezza
Balla balla pup’ r’ pezz


Serra serra mast’ nicola
Na sc’cuppetta a na pistola
Nu piatt’ r’ maccarun’
N’ r’ magnam’ a un’ a un’


Zia vucènza zia vucènza
Tién’ tre pul’ci  sopa a la panza
Un’ rorm’ a n’aut’ penza
Un’ pazzeja cu zia vucènza


Torna indietro alle Filastrocche

Raccolta 1

A la ngannlora s’ nevca e s’ chiov’
La v’rnata iè anzuta fora,
S’ nun nev’ca e nun chiov’ N’at’ quaranta iuorn’ angora!


Pèr’ pèr’ san michel’
Nott’ a ghiuorn’ s’ n’ vèn’
S’ n’ vèn’ cu l’anima mija
Vota vota michel’ mij’
Vota vota michel’ mij’
Vota vota michel’ mij’


Sandanicòla vola vola
Porta dduogli’ a la maronna
La maronna nu n’ vol’
Sandanicòla vola vola


Torna indietro alle Filastrocche

Preghiera della sera

Mò m’ corch’ a m’ fazz’ la croce,
chiame Ddìje a hàuta vòce;
chiame Ddìj a tutt’ i sànt’,
gloria al Patre, a lu Figlie e a lu Spìrit’ Sant’.
Mò m’ corch’ a stàv’ curquàt’,
tèngh’ la Maronna ri lu Quàrmine p’avvucuàt’;
si jè iuòrn’ hédda m’ véglia,
s’aggia passà quacch’ mal punt’
hédda m’ svéglia.
Ngàp ‘a gliètte mìje ngè lu Signor’ Ddìje,
ng’è mbère l’Angel’ Rafaèle;
miézz’ ngas’ l’Angel’ spàs’;
mmocc ‘a la porta l’Angel’ forte;
miézz’a la via la Vergine Maria.
Miézz’a la strada la Santa Nunziata
Santa Margarita sì Vergine e sì zìta,
lu iuòrn’ m’ uàrd’ a la notte m’ havìta.


Torna indietro alle Preghiere

Verbe re Ddìje

Verb’ r’ Ddìje, nostr’ Signor’,
tién’ sta crocia toja tant’ régn’ a tant’ bella,
tién’ na mana ngiel’ a n’auta nderra.
Sta crocia toja la vogli’ unorà
Trentatrè ann’ ntierz’ n’aternità
la valle ri Gisafàtt’ ama passà
nu fil’ r’erva ngann’ ma tr’marrà.
Mò scénn’ Sagnuann’ ra gli ciel’
cu nu libbre r’or’ apièrt’ mmàn’,
vaj ricènn’: Piccatur’ e piccatrice,
chi sàpe lu Verb’ ri Ddìje ca lu rìce;
chi nun lu sàp’ si lu pòzza mbarà
c’a lu punte ri mòrte adda èss’ addummannat’.
Chi lu rìce tre bbòte la rìa
vaj ngiel’ cu Maria;
chi lu rìce tre bbòte la nòtte
nun face na mala a brutta mòrt’;
chi lu rìce tre bbòte nda la chiesa cunsacràt’
sett’anne ri prihatorije só libb’ràt’,
chi lu sap’ a nu lu mpara
frusta r’ granar’.


Torna indietro alle Preghiere

Preghiera senza titolo

Ndingh’ ndingh’ lu cuampaniedd’
la Maronna cu duj’ paniedd’
Santa Rosa a lu giardin’
scìja a cogli’ ru putrusin’
Gies’ Crist’ r’ chiantaia
quanta hust’ s’ pigliaia
S’ pigliaia lu cor’ mij’
Patr’ Nostro e Ave Marij’
Patr’ Nostr’ r’ lu qual’
a bbìjat’ a chi s’ lu mpara
S’ lu mpara lu pellegrin’
a bìjat’ a Sant’ Martin’
Sant’ Martin’ scìja ngiel’,
scìja a sunà r’ tre campan’
Vota gli uocchi a l’autar’
ngera n’angel’ ca candaja
Ngera l’angel’ Serafin’
sciam’nnénn’ a la luttrina
La luttrina jè na bella cosa
chi ngi vaj ngi riposa
a l’umbiern’ r’ mala ggend’
chi ngi vaj mai s’abbend’.


Torna indietro alle Preghiere

Preghiera ai defunti

Muort’ mej’ beat’
Nda stu munn’ sit’ stat’
Mprìhatorij v’ truuat’
Mparavis’ n’asp’ttat’
Quann’ ai sant’ ciel’ v’acchianat’
Prìhat’ a l’etern’ Patr’
P’ la nostra necessitat’
A nui pì vvuj prìham’ Ddij’
Cu Patr’ Nostr’ e Ave Marij’
An’m’ sant’, an’m’ purgant’,
Ij só sola a vuij sit’ tant’
Andate al creatore
Chiedete la grazia a mio favore
Prima ca f’rnisce questa giornata
Voglio hèss’ cunzulata


Torna indietro alle Preghiere

Filastrocca 2

Figliola si vuoi fa rossa
magnete la cirasedda a va a la messa
Nun te piglià lu vecchie ca te more
Pigliete lu giuvunttielle ca te pazzeia
Lu vecchie te lu strazza a lu runzuole
Lu giuvunttielle te lu face nuove
T’agge amate n’anne a mo so ddui
Savesse amate Dije sarrie na sante
Sarrie na sante, sarrie na munachelle re cummendde.


Torna indietro alle Filastrocche

Filastrocca 1

Sope a na scalette ngerene roie figliole,
nu cuavaliere passanne, re la cchiù belle s’innammurave.
Quanne scive pe spusà la cchiù brutte le vozene rà,
lu cuavaliere, bona gente, se la spusave a nun desse niente,
arruate miezze a lu mare la pigliave a la scettave.
La figliole ca rumanive resse, quanne more mamma
totta ianghe m’aggia veste a miezze a lu mare aggia scì a ballà,
quanne more l’attane tutta neure m’aggia veste,
i capidde m’aggia attaccà a nda lu mare m’aggia scì a menà.
Mo se ne vene lu scienere mije cu treciente cavaliere,
a tra la mazza a la mazzetta resse: rimme la figliola mia che se n’eglia fatte?
La figliola toie jè malate, vurrije la cumpagnije re la sorelle.
Mamma mamma nunge voglie scì, ca lu caienate mie me pote trarì!


Torna indietro alle Filastrocche