Zich’t’nella

La mamma m’ vulìj marità (2)
nu vecchi’ r’ ciend ann’ m’ vulia rà – zichtennè n’nnella mia (2)

Quann’ scern’ a la chiesa p’ spusà (2)
lu vecchi’ semb’ ndret’ rumaniia – zichtnné n’nnella mia (2)

Quann’ scem’ a la tavula p’ magnà (2)
lu vecchio tutt’ ru pan’ r’ bavisciaìa – zichtnné n’nnella mia (2)

Quann’ scem’ a lu gliett’ p’ curcuà (2)
la seggia ngi vulìja p’acchianà – zichtnné n’nnella mia (2)

picchè n’nnella mia tu chìagn’ semb’ (2)
s’ vuoi lu sciallett’ t’ l’accatt’ – zichtnné n’nnella mia (2)

nun’ vogli’ né sciallett’ a né sciallon’ (2)
a lat’ a mi vurriia nu giuvinon’ – zichtnné n’nnella mia (2)

lu vecchi’ quann’ ndès’ s’ parol’ (2)
pigliav’ lu zaccatur’ a la tacchiriav’ – zichtnné n’nnella mia (2)


Torna indietro ai Canti

Tu rondinella

Tu rondinella che, tu rondinella che,
tu rondinella che sc’pacch’ lu mar’

Ferma quand’io ti dico, ferma quand’io ti dico,
ferma quand’io ti dico mezza parola

Quando ti tir’ na penna, quando ti tir’ na penna,
quando ti tir’ na penna oi ra lu lata

P’ scriv’ na lettricella, p’ scriv’ na lettricella,
p’ scriv’ na lettricella all’ amor mio

Totta r’ sangh’ oi la, totta r’ sangh’ oi la,
totta r’ sangh’ oi la vurrlja stampana

Lu sangh’ tuj lu fazz’,lu sangh’ tuj lu fazz’,
lu sangh’ tuj lu fazz ai p’ inchiostra

Lu cor’ tuj lu fazz’, lu cor’ tuj lu fazz’,
lu cor’ tuj lu fazz: oi pi busta.


Torna indietro ai Canti

Trittico di canti aviglianesi

A lu viern’ lu viend t’ frusta – A l’estate lu sol’ t’arrost,
Lassam’ la muntagna – Sciaminnenn’ a ru basciagne
Pi ri vie ri lu pandàn’ – candalu hridd’ a canda la rana
canda la femmina a lu uaddon’ – abballa abballa lu shcarafon’.

Cri cri cri nenna mia si vuoi minì
agli lagh’ ri sant’ Vit’ ngurci ‘ngurci a lu cannit’
qua qua qua nenna mia nun’ ti scustà
cor’ a cor’, man’ a man’ cum’ ni facim’ stà.

Si pò fai l’amor ind’ ‘ngasa – Spiss’ spiss’ t’ tuocch’ lu nas’
appena ti rai nu vas’ – attiend’ attiend’ ca mamma mo tras’
Quann’ mén’ ti ri crir’ – fusci fusci ca ven’ ta sìr,
ven’ ta sora, ven’ ta frat’ – a iè persa la sciurnata

Cri cri cri nenna mia si vuoi minì
agli lagh’ ri sant’ Vit’, ‘ngurci ‘ngurci a lu cuannit’
qua qua qua nenna mia nun’ ti scustà
cor’ a cor’, man’ a man’ cum’ ni facim’ stà.
Cri cri cri nenna mia ca n’ama scì
agli lagh’ ri sant’ Vit’, ‘ngurci ‘ngurci a lu cuannit’
qua qua qua nenna mia nun’ ti scustà
cor’ a cor’, man’ a man’ cum’ ni facim’ stà.

Maritim’ eglia a l’America a nu mi scriv’ allariulè (2)
va trova chi manganza l’aggi fatt’
all’actazzera zzera zzera all’actazzera zzera zza (2)

Ca na manganza totta l’aggi fatti allariulé (2)
ra tre cri-iam’ n’ a truat’ quatt’
all’actazzera zzera zzera. all’actazzera zzera zza (2)

Uaglion’ ca ti crir’ tand’ ricch’
Ca nun’ mbussier nu sold’ ri tabbacch’
a tutti gli iuorn’ ca fai l’accaliss’
ca cuorv’ nu ri ten’ a tanda vacch’.

Quann ti mittì lu sigh’r mmocca zicht’mbo’
M’ par’ lu ninn’ ri sop’a la rocca zicht’mbo’
a chi vuoi ess’ accis’ – quann’ ti mitt’ lu cuoll’ tis’
quann’ ti mitt’ lu cappiedd’ mbraul’ – m’ par’ a bré nu per’ ri caul’.

Figliola ca t’ crir’ tand’ ricca
a ca la rota toia iè nu turnes’
a serv’ p’accattà la hràttacasa
a pi fa scì lu sorgi ienz’ a tras’.

A cchi risa quann’ t’ mbupp’ zicht’mbo’
Quann’ ti fai la òffa ndupp’ zicht’mbo’
Quann’ totta si parata – Par’ a bbrè na spiritata
cu stu sci usci mbut’ mbut’ – mi par’ a bbrè na mazza vistuta.


Torna indietro ai Canti

Tarantella aviglianese

Facimin’ nu ball’, oi lì bella figliola
Facimin’ nu ball’ ‘nda stu chian’,
m’ rann’ ‘mb’r’miend’, oi lì bella figliola
m’ rann’ ‘mb’r’miend’ a gli scarpin’.

Nun ‘mbort’ ca si verd’, oi lì bella figliola
nun ‘mbort’ ca si verd’ pur’ ij’ t’ vogli’,
tien’ lu suco ri, oi lì bella figliola
tien’ lu suco ri la ramungedda.

Ch’ bella camminata, oi lì bella figliola
Ch’ bella camminata faci sta ronna,
quann’ si mett’ gli, oi lì bella figliola
quann’ si mett’ gli pambusi panna.

Ch’ serv’ ca la fai, oi lì bella figliola
Ch’ serv’ ca la fai st’amor’ curius’,
t’ trov’ ‘mbacci’a la porta, oi lì bella figliola
t’ trov’ ‘mbacci’a la porta a t’ n’ tras’.

Figliola statt’ qua, oi lì bella figliola
Figliola statt’ qua a nun t’ n’ scìn’,
lu cor’ tuij’ lu vogli’, oi lì bella figliola
lu cor’ tuij’ lu vogli’ cundandan’.

Chi ti r’ha ditt’ ca, oi lì bella figliola
Chi ti r’ha ditt’ ca nun tengh’ nienta,
tengh’ la gioventùt’, oi lì bella figliola
tengh’ la gioventùt’ a m’ n’avanda.

L’amore jè fatt’ cum’, oi lì bella figliola
L’amore jè fatt’ cum’ na nucella,
s’ nu la rumb’ nu la, oi lì bella figliola
s’ nu la rumb’ nu la puoj magnà.

Figliola ca la tien’ oi lì bella figliola
Figliola ca la tien’ a nu la raja,
t’ pozza cagnulà, oi lì bella figliola
t’ pozza cagnulà cum’ na nocia.

Chi ti r’ha ditt’ ca, oi lì bella figliola
chi ti r’ha ditt’ ca nun tengh’ nienta,
tengh’ lu campaniedd’, oi lì bella figliola
tengh’ lu campaniedd’ ca m’ réz’ mamma.

Figliola ch’a l’acqua vai, oi lì bella figliola
Figliola ch’a l’acqua vai vengh’ pure ij’,
tu inghj” lu varril’, oi lì bella figliola
tu inghj” lu varril’ a ij’ t’ ‘mbonn’.

‘Ndu vav’ a fa l’amore, oi lì bella figliola
‘Ndu vav’ a fa l’amore jè luoch’ costa,
sa mamma r’ la zita, oi lì bella figliola
sa mamma r’ la zita jè na timbesta.

Ij’ tengh’ na masciora, oi lì bella figliola
Ij’ tengh’ na masciora malamenda,
t’ l’aggia fa ‘mbennà, oi lì bella figliola
t’ l’aggia fa ‘mbennà a gli mur’ ammond’.

Nun pozz’ scì a la messa, oi lì bella figliola
Nun pozz’ scì a la messa ca sò zuopp’
la via r’ la cantina, oi lì bella figliola
la via r’ la cantina jè sozza sozza

Ij’ m’ n’ vogli’ scì, oi lì bella figliola
Ij’ m’ n’ vogli’ scìn’ vigna vigna,
‘ndu trova l’uva fatta, oi lì bella figliola
‘ndu trova l’uva fatta cogli’ a magna.

Pò ven’ lu padron’, oi lì bella figliola
Po ven’ lu padron’ r’ la vigna,
povera uva mia, oi lì bella figliola
povera uva mia, chi cogli’ a magna.

Hèglia lu hall’ a ten’, oi lì bella figliola
Hèglia lu hall’ a ten’ la longa penna
lassam’ lu buonasera, oi lì bella figliola
lassam’ lu buonasera a sciam’nnénna.


Torna indietro ai Canti

Sta via iè longa a scura

Sta via ié longa a scura totta chiena ri mbustatur’
bella mia nun m’ appaur’ p’ sta strada aggia passà. (2)

‘Nda sta via ié nat’ nu ggigli’ ri l’addor’ nun zi po’ stà
‘ngè na mamma ca cresci na figlia m’ l’ha pmmis’ a m’ l’adda rà (2)

lè bell’ stu squalon’ ‘nghian’ a scénn’ la nenna mia
ij la chiam’ a nu m’ risponn’ rishpirat’ me faci’ muri. (2)

Lu mar’ iè verd’ verd’ povera mamma ca t’adda perd’
lu munn’ l’ha fatt’ Dio ti perd’ mamma a ti trova ij. (2)

Gli ricci ca tieni ‘nfront’ sò gli raggi ri la luna
bella mia s’aggi furtuna ra rui penzieri n’ama fa uno. (2)

Muser’ iè l’ut’ma sera ca la siend’ la vocia mia
S’ la siend’ crai a sera nun t’ affaccià ca nun zò ij. (2)


Torna indietro ai Canti

Spicciarella

(donna) La rosa iè piccinenna quanni nascia
oi frunnella cu frunnella si cumbiscia (2)
(uomo) Sai chi dessi l’albr cu la fronna
oi mantieniti forti ca lu vienti mena (2)

(donna) Lu vienti ca minaia ancora mena
oi l’amore ca minia mo nun ci vena (2)
(uomo) L’amore iè fatti cumi na nucedda
oi se nun la rumbe nu la puoi magnane (2)

(donna) L’amore nun si faci lu lassa a piglia
oi si teni cuma ru fierri a la tinaglia (2)
(uomo) Ri sta ‘nzalata io vurria na fronna
oi cu sta figliola ‘ngi vurria sta gli anna (2)

(donna) Canta cardillo mio ‘nda sta cangiola
oi ca quanne iè strutta quessa facimi la nova (2)
(uomo) Scissi pi ‘ll’aria quanti vai la luna
oi miezz’a sti brazzi mei aia calana (2)

(donna) Uaglione chi fai tanti lu prisintus
oi nun ti fa enzi la corna ra lu nasa (2)
(uomo) Ch’ serva ca ti lavi e ca t’alliscia
oi chi adda essi ‘bbona adda nascia (2)

(donna) Leviti cararon ca mi tigni
oi ri fa l’amori cu michi tu nu la vigni (2)
(uomo) Io prima ti vulia bona o brutta
oi mo nun ti voglio cchiù va ti fa fotta (2)

(donna) Io prima ti vulia cume iera
oi mo nun ti voglio cchiù ca si fumiera (2)
(uomo) L’amore iè ustinato mai cchiù la pacia
oi manghi si veni la morta cu la crocia (2)

(donna) La morta cu la crocia eglia minuta
oi ca nui si mi rumasi ra fa la pacia (2)
(uomo) A l’angele ri lla Puglia vogli sci
oi nu vute pi sta ronna vogli fa (2)


Torna indietro ai Canti

R’ femmin’ modern’

Gira gira la rota
lu munn’ era megli’ na vota
mò tutt’ jè cagnat’
la stagion’ a la vernata
Specie r’ femmin’ modern’
so chiù brutt’ r’ lu mbiern’
voln’ scì vistut’ r’ luss’
a cu r’ labbra tent’ ross’

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Prima purtarn’ r’ trecce
mò so curci a tutt’ ricci
Cu lu tagli’ a la masculina
nun par’n’ mangh’ chiù signurin’
Mò p’ hèss’ chiù allicchet’
s’hann’ luat’ lu reggipett’
Prima purtarn’ lu iuppon’
a mò s’ mett’n’ lu cauzon’

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Prima purtarn’ lu fusto
mò s’ mett’n’ lu busto
p’ parè na nzè chiù fin’
‘mber’ a gli pier’ gli scarpin’
Ri cauziett’ trasparent’
s’ nò nun baln’ nient’
Accussì vurrèrn’ r’ vest’
p’ s’ fa vrè… tutt’ lu riest’

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Né sciuscio a sottasciuscio
lu cuappott’ cu lu puluscio
Prima: stacern’ semb’ nghius’
lu zito virern’ p’ lu pirtus’
facern’ l’amor’ ra luntan’
Mò: s’ piglian’ a mman’ a mman’
nun z’ n’ ncarican’ r’ la famiglia
prima r’ spusà… t’ fann’ nu figlio

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Cert’ femmine cu l’aggiett’
port’n’ pur’ la vetturetta
A s’ vai na ‘nzè luntan’
port’n’ pur’ l’aeroplano
Quann’ so le elezioni
cum’ l’om’ fann’ la vutazione
‘ngè chi ènz’ deputatess’
lu vot’ a lor’ lu rann’’ gli fess’

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Henz’n’ pur’ r’ senatrice
a quaccheruna ambasciatrice
Ind’agli uffici so tutt’ lor’
a gli giuvin’ sò arrafora
Chi face la sciista,
chi face l’alpinista
Cum’ gli uomini so arriventat’
Mannaggia chi r’ha vasat’

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Ngi so quedd’ chiù ardit’
sfess’n’ pur’ a lu marit’
Idd vol’ o nun vol’
lu uagliò adda purtà a la scola
Quann’ piglia la mesata
la migliera jè preparata
a svutall’ lu portafogli
p’ fall’ magnà… roi foglie

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Cu lu marit’ nun zò curtese
voln’ c’hadda fa la spesa
nun z’ tocch’n’ lu nas’
nun boln’ stamai ngasa
Voln’ scì solo casulann’
a cinematografo e a tutt’ bbann’
a s’ r’ capita l’occasione
a lu marit’ lu fann’… munton’

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Vann’ truann’ la lavatrice
lu frigorifero, l’affettatrice,
la cucina elettrica, la televisione,
lu riscaldament’ a termosifone,
la machinetta pi lu quafè
lu soggiorno cu lu buffè
pi ogni stanza n’abbasciù
Nunn hann’ propria chi cercà chiù

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Rìcin’ ca stann’ semb’ ‘mpier’
vurrern’ pure la cameriera
Lu giuvinott’ ca s’adda accasà
nun nzap’ cum’ adda fa
virènn’ tanta cose.
Prima la femmina era na rosa
Ma purtroppo nun’ ‘gè ch’ fa
senza femmine nunz’ zi può sta.
Ma purtroppo nun’ ‘gè ch’ fa
senza femmine nunz’ zi può sta

Rit. quiss’ jè vere quiss’ jè ver’ a laddaver’


Torna indietro ai Canti

Palazz’ r’ catena

Ca jè minut’ mèn’ lu palazz’ r’ Catena,
la povera figliola vulìa fa l’amor’
Lucietta piet’ gruoss’ a Pietrandonio appara gli fuoss’
lu uì, lu uì mò ven’ ca jè minuta mèn’.

Rit. Lu uì, lu uì mò ven’ ca jè minuta mèn’ la povera figliola vulìa fa l’amor’.

Ca jè minut’ mèn cu lu fum’ ri lu trèn,
la povera figliola vulìa fa l’amor’
Lu trèn ri lu Stat’ a tutt’a ddui r’hav’ accasat’
lu uì, lu uì mò ven’ ca jè minuta mèn’.

Rit. Lu uì, lu uì mò ven’ ca jè minuta mèn’ la povera figliola vulìa fa l’amor’.

Ind’a la hallaria scia facènn’ tirror’ mii’,
la povera figliola vulìa fa l’amor’
Arruat’ a la stazion’ jè accummenzat’ lu travaglion’
lu uì, lu uì mò ven’ ca jè minuta mèn’.

Rit. Lu uì, lu uì mò ven’ ca jè minuta mèn’ la povera figliola vulia fa l’amor’.

A sott’ a la cirasa, quanda pizzichi a quanda vas’
la povera figliola vulìa fa l’amor’
A sott’ a lu cummènd’ hann’ fatt’ cumbattimend’
lu uì, lu uì mò ven’ ca jè minuta mèn’.

Rit. Lu uì, lu uì mò ven’ ca jè minuta mèn’ la povera figliola vulia fa l’amor’.


Torna indietro ai Canti

Nnicc’ nnacc’

Nnicc nnacc a lu uallon’ a la unnella a lu iuppon’
Nnicc nnacc a lu uallon’ a la unnella a lu iuppon’
cum’ s’intreccia sta uagliona cu distinta qualità.
Mariandò ‘ndonièe Mariandò ‘ndoniàa
Mariandò ‘ndonièe Mariandò ‘ndoniàa

A lu cuarmin’ a la festa m’ spinniett’ nu ruquat’
A lu cuarmin’ a la festa m’ spinniett’ nu ruquat’
Quidd’ ca m’aggi sparagnat m’ r’ bbogli cunzumà
Mariandò ‘ndonièe Mariandò ‘ndoniàa
Mariandò ‘ndonièe Mariandò ‘ndoniàa

Viva viva Tumas’ Carcius’ nun pot’ pahà l’affitt’ ri ‘ngasa
Viva viva Tumas’ Carcius’ nun pot’ pahà l’affitt’ ri ‘ngasa
so tre mis’ ca stai ‘nghius’ viva viva Tumas’ Carsius’.
Mariandò ‘ndonièe Mariandò ‘ndoniàa
Mariandò ‘ndonièe Mariandò ‘ndoniàa

A mannaggia lu surgill’ chi paura m’ha fatt’ piglià
A mannaggia lu surgill’ chi paura m’ha fatt’ piglià
s’ lu ‘nguappa ‘na stu mastrill’ zihul’ zihul’ l’haggia fa fa.
Mariandò ‘ndonièe Mariandò ‘ndoniàa
Mariandò ‘ndonièe Mariandò ‘ndoniàa

Stu uaglion’ m’ vai appartann’ lu sc’cuardalana s’ vol’ ‘mparà
Stu uaglion’ m’ vai appartann’ lu sc’cuardalana s’ vol’ ‘mparà
Se la lana jè fina a jè moscia Cume la seta la vole filà
Mariandò ‘ndonièe Mariandò ‘ndoniàa
Mariandò ‘ndonièe Mariandò ‘ndoniàa


Torna indietro ai Canti

Nia nia nia

Nia, nia, nia
Sott a n’albr ra uliv
Ti faciv lu megli suonn
A sviglià nun ti vuliv.

Zich zich zomma
nu panar ri palumm
naut r’amaren
a stu ninn vogli ben.

Ni ni na
quand iè bell stu ninn qua
sa mamma ca lu ten
chian chian s’accuntèn
sa mamma ni ten uno
nu lu voli ra a nisciuna
sa mamma chi l’ha fatt
ten uno e val pi quatt

Ni ni na
quand iè bell stu ninn qua
sa mamma ca lu ten
chian chian s’accuntèn
sa mamma ni ten uno
nu lu voli ra a nisciuna
sa mamma chi l’ha fatt
ten uno e val pi quatt


Torna indietro ai Canti