Raccolta indovinelli 1

Indovinello 1 Aviglianese: Quanne vaie vai rirenne, quanne torne vai gnagnenneItaliano: Quando va, va ridendo e quando torna va piangendo Indovinello 2 Aviglianese: Cchiù s’allonga a cchiù s’accorceItaliano: Più si allunga e più si accorcia Indovinello 3 Aviglianese: Inde a nu pendolone, mitte a mitte carne a maie si enghieItaliano: In un pentolone, metti e … Leggi tutto Raccolta indovinelli 1

Raccolta 2

Balla balla pup’ r’ pezzaCantator’ r’ la cittàChi lava a chi arr’pezzaBalla balla pup’ r’ pezz Serra serra mast’ nicolaNa sc’cuppetta a na pistolaNu piatt’ r’ maccarun’N’ r’ magnam’ a un’ a un’ Zia vucènza zia vucènzaTién’ tre pul’ci  sopa a la panzaUn’ rorm’ a n’aut’ penzaUn’ pazzeja cu zia vucènza Torna indietro alle Filastrocche

Raccolta 1

A la ngannlora s’ nevca e s’ chiov’ La v’rnata iè anzuta fora,S’ nun nev’ca e nun chiov’ N’at’ quaranta iuorn’ angora! Pèr’ pèr’ san michel’Nott’ a ghiuorn’ s’ n’ vèn’S’ n’ vèn’ cu l’anima mijaVota vota michel’ mij’Vota vota michel’ mij’Vota vota michel’ mij’ Sandanicòla vola volaPorta dduogli’ a la maronnaLa maronna nu n’ … Leggi tutto Raccolta 1

Preghiera della sera

Mò m’ corch’ a m’ fazz’ la croce,chiame Ddìje a hàuta vòce;chiame Ddìj a tutt’ i sànt’,gloria al Patre, a lu Figlie e a lu Spìrit’ Sant’.Mò m’ corch’ a stàv’ curquàt’,tèngh’ la Maronna ri lu Quàrmine p’avvucuàt’;si jè iuòrn’ hédda m’ véglia,s’aggia passà quacch’ mal punt’hédda m’ svéglia.Ngàp ‘a gliètte mìje ngè lu Signor’ … Leggi tutto Preghiera della sera

Verbe re Ddìje

Verb’ r’ Ddìje, nostr’ Signor’,tién’ sta crocia toja tant’ régn’ a tant’ bella,tién’ na mana ngiel’ a n’auta nderra.Sta crocia toja la vogli’ unoràTrentatrè ann’ ntierz’ n’aternitàla valle ri Gisafàtt’ ama passànu fil’ r’erva ngann’ ma tr’marrà.Mò scénn’ Sagnuann’ ra gli ciel’cu nu libbre r’or’ apièrt’ mmàn’,vaj ricènn’: Piccatur’ e piccatrice,chi sàpe lu Verb’ ri … Leggi tutto Verbe re Ddìje

Preghiera senza titolo

Ndingh’ ndingh’ lu cuampaniedd’la Maronna cu duj’ paniedd’Santa Rosa a lu giardin’scìja a cogli’ ru putrusin’Gies’ Crist’ r’ chiantaiaquanta hust’ s’ pigliaiaS’ pigliaia lu cor’ mij’Patr’ Nostro e Ave Marij’Patr’ Nostr’ r’ lu qual’a bbìjat’ a chi s’ lu mparaS’ lu mpara lu pellegrin’a bìjat’ a Sant’ Martin’Sant’ Martin’ scìja ngiel’,scìja a sunà r’ tre … Leggi tutto Preghiera senza titolo

Preghiera ai defunti

Muort’ mej’ beat’Nda stu munn’ sit’ stat’Mprìhatorij v’ truuat’Mparavis’ n’asp’ttat’Quann’ ai sant’ ciel’ v’acchianat’Prìhat’ a l’etern’ Patr’P’ la nostra necessitat’A nui pì vvuj prìham’ Ddij’Cu Patr’ Nostr’ e Ave Marij’An’m’ sant’, an’m’ purgant’,Ij só sola a vuij sit’ tant’Andate al creatoreChiedete la grazia a mio favorePrima ca f’rnisce questa giornataVoglio hèss’ cunzulata Torna indietro alle … Leggi tutto Preghiera ai defunti