R’ Femmin’ modern’

di  Giuseppe Viggiano

Gira gira la rota
lu munn’ era megli’ na vota
mò tutt’ jè cagnat’
la stagion’ a la vernata
Specie r’ femmin’ modern’
so chiù brutt’ r’ lu mbiern’
voln’ scì vistut’ r’ luss’
a cu r’ labbra tent’ ross’
Prima purtarn’ r’ trecce
mò so curci a tutt’ ricci
Cu lu tagli’ a la masculina
nun par’n’ mangh’ chiù signurin’
Mò p’ hèss’ chiù allicchett’
s’hann’ luat’ lu reggipett’
Prima purtarn’ lu iuppon’
a mò s’ mett’n’ lu cauzon’
Prima purtarn’ lu fusto
mò s’ mett’n’ lu busto
P’ paré na nzé chiù fin’
‘mbèr’ a gli pier’ gli scarpin’
Ri cauziett’ trasparient’
s’ nó nun baln’ nient’
Accussì vurrérn’ r’ vest’
p’ s’ fa vré… tutt’ lu riest’
Né sciuscio a sottasciuscio
lu cuappott’ cu lu piluscio
Prima: stacern’ semb’ nghius’
lu zito virern’ p’ lu pirtus’
facern’ l’amor’ ra luntan’
Mò: s’ piglian’ a mman’ a mman’
nun z’ n’ ncarican’ r’ la famiglia
prima r’ spusà… t’ fann’ nu figlio
Cert’ femmine cu l’aggiett’
port’n’ pur’ la vetturetta
A s’ vai na ‘nzé luntan’
port’n’ pur’ l’aeroplano
Quann’ só le elezioni
cum’ l’om’ fann’ la vutazione
‘ngè chi ènz’ deputatess’
lu vot’ a lor’ lu rann’ gli fess’
Henz’n’  pur’ r’ senatrice
a quaccheruna ambasciatrice
Ind’agli uffici só tutt’ lor’
a gli giuvin’ só arrafora
Chi face la sciista,
Chi face l’alpinista
Cum’ gli uomini só arriventat’
mannaggia chi r’ha vasat’
Ngi só quedd’ chiù ardit’
sfess’n’ pur’ a lu marit’
Idd’  vòl’  o  nun vòl’
lu uaglió adda purtà a la scola
Quann’ piglia la mesata
la miglièra jè preparata
a svutall’ lu portafogli
p’ fall’ magnà… roi foglie
Cu lu marit’ nun zó curtese
voln’ c’hadda fa la spesa
nun z’ tocch’n’ lu nas’
nun boln’ sta mai ngasa
Voln’ scì solo casulann’
a cinematografo e a tutt’ bbann’
a s’ r’ capita l’occasione
a lu marit’ lu fann’… munton’
Vann’ truann’ la lavatrice
lu frigorifero, l’affettatrice,
la cucina elettrica, la televisione,
lu riscaldament’ a termosifone,
la machinetta pi lu quafè
lu soggiorno cu lu buffè
pi ogni stanza n’abbasciù
Nunn hann’ propria chi cercà chiù
Rìcin’ ca stann’ semb’ ‘mpier’
vurrern’ pure la cameriera
Lu giuvinott’ ca s’adda accasà
nun nzap’ cum’ adda fa
virènn’ tanta cose.
Prima la femmina era na rosa……
Ma purtroppo nun’ ‘ngè ch’ fa
senza femmine nun’ zi può sta.


Torna indietro alle Poesie