Preghiera della sera

Mò m’ corch’ a m’ fazz’ la croce,
chiame Ddìje a hàuta vòce;
chiame Ddìj a tutt’ i sànt’,
gloria al Patre, a lu Figlie e a lu Spìrit’ Sant’.
Mò m’ corch’ a stàv’ curquàt’,
tèngh’ la Maronna ri lu Quàrmine p’avvucuàt’;
si jè iuòrn’ hédda m’ véglia,
s’aggia passà quacch’ mal punt’
hédda m’ svéglia.
Ngàp ‘a gliètte mìje ngè lu Signor’ Ddìje,
ng’è mbère l’Angel’ Rafaèle;
miézz’ ngas’ l’Angel’ spàs’;
mmocc ‘a la porta l’Angel’ forte;
miézz’a la via la Vergine Maria.
Miézz’a la strada la Santa Nunziata
Santa Margarita sì Vergine e sì zìta,
lu iuòrn’ m’ uàrd’ a la notte m’ havìta.


Torna indietro alle Preghiere